Raisa Jarkkola
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Raisa Jarkkola

Lataa puhe pdf:nä tästä.


Tuon teille terveisiä! Näin lapsuuteni muistikuvissa aloittivat lähetystyöntekijät kertomuksensa kaukaisista maista. Aikuisena tämä fraasi on saanut minut hymyilemään, se on tuntunut ehkä hieman lapselliselta. Tuon teille terveisiä!

Viimeinen reilu puoli vuotta on kuitenkin saanut minut näkemään tuon tervehdyksen merkityksen, kun olen itse saanut tuoda terveisiä Venäjältä, Virosta ja Thaimaasta. Olen saanut tutustua niin Heränneen kansan lähetysrahaston kautta tuettavaan lähetystyöhön kuin yhdistyksemme tekemän talkootyön tuloksiin, ja mikä parasta, olen saanut olla suunnittelemassa kaikelle tälle jatkoa.

Tuon teille terveisiä!

Herättäjä-Yhdistyksen kansainväliseen työhön kuuluu niin Suomen Lähetysseuran kanssa tehtävä yhteistyö kuin erilaiset vapaaehtois- ja talkootyöt Suomessa ja ulkomailla sekä enenevässä määrin myös kasvatustyö kohti kansainvälistä vastuuta. Koska koko työala etsii uusia uomia, on tämä ollut hyvä aika tehdä myös perustavanlaatuinen suunnitelma niistä suuntaviivoista, joiden mukaan yhdistyksemme tahtoo edistää lähialueilla ja kauempana tehtävää kristillistä työtä. Tätä varten on tehty Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisen työn ohjelma vuosille 2016−2020, joka on luettavissa yhdistyksemme nettisivuilta.

Ohjelmaan on pyritty sisällyttämään ajatus siitä, että herännäisyys ei ole erillinen, muista irti oleva liike, vaan osa kaikkien kristittyjen muodostamaa Kristuksen kirkkoa. Tämän myötä meidät on kutsuttu yhteiseen vastuuseen, toimimaan oikeudenmukaisuuden ja lähimmäisenrakkauden toteutumiseksi lähellä ja kaukana.

Aikaamme tuntuvat leimaavan suuret muutokset: kristillisen yhtenäiskulttuurin murtuminen, ihmisten pakeneminen kodeistaan ympäri maailmaa, poliittisten arvojen koveneminen heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kustannuksella ja kaikki uskonnolliset, aatteelliset ja kansalliset rajat ylittävä ilmastonmuutos. Ajattelen, että meillä on kaksi vaihtoehtoista tapaa suhtautua näihin muutoksiin. Joko valitsemme negatiivisuuden ja annamme pelon ohjata elämäämme ja yhteiskuntaamme, kirkkoamme. Tai sitten voimme valita toivon. Tällöin myönnämme tosiasiat, mutta pyrimme samalla näkemään haasteiden takana olevat positiiviset tulevaisuuden näkymät. Mitä jos tästä kaikesta vielä syntyykin jotain hyvää?

Erilaisten kulttuurien ja uskontojen sekä niiden sisällä toisistaan poikkeavien yksilöiden kohtaaminen alkaa jo jokaisen kotiovelta. Haastakaamme itsemme ja toisemme näkemään ympärillämme muukalaisten sijaan lähimmäisiä ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa, olivatpa ne sitten henkisiä, hengellisiä tai fyysisiä. Rakennamme toivon näköaloja, jos pystymme kohtaamaan lähimmäisemme tasavertaisena ja puolustamme niitä, jotka eivät saa itse ääntään kuuluviin.

Herättäjä-Yhdistys pyrkii tukemaan ja antamaan kanavan niille, jotka tahtovat toteuttaa tätä niin kutsuttua kokonaisvaltaista lähetystyötä. Rahavarojen kerääminen on yhä keskeinen edellytys kansainvälisten työmuotojen toteutumiselle, mutta toivomme, että sen rinnalla kasvaisi yhteistyötä ja vuorovaikutusta korostavia toimintatapoja. Haluamme luoda puitteita aidolle vastavuoroisuudelle, jossa rajoilla ja rooleilla ei ole merkitystä, vaan jossa jokainen voi tuoda omat lahjansa yhteiseen pöytään jaettavaksi. Pyrimme siihen, että kansainvälinen työmme ei jää muusta toiminnasta irralliseksi, vaan paitsi että se läpileikkaa kaikki yhdistyksen työmuodot, se myös sulautuisi kokonaisvaltaisen lähetystyön ajatuksen kautta osaksi meidän jokaisen henkilökohtaista identiteettiä.

Tämän lisäksi Herättäjä-Yhdistys on edelleen sitoutunut tukemaan Suomen Lähetysseuran tekemää työtä. Vastikään Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaan Herättäjä-Yhdistyksen tukeman ”---lähetystyön tulisi kohdistua Afrikan maissa, Aasian kasvavien kirkkojen kanssa sekä Virossa tehtävään työhön erityisesti kohteissa, jotka liittyvät koulutukseen (lapset, tytöt ja naiset), kasvavien kirkkojen seurakuntatyöhön, ihmisten turvallisen elämän perustarpeisiin (ruoka, vesi, terveys, ihmisoikeudet) sekä rauhantyöhön (sodan jaloissa elävien ja kärsivien tukeminen).

Herättäjä-Yhdistys on reagoinut hallituksen kehitysyhteistyöleikkauksiin myöntämällä Suomen Lähetysseuralle rahoitusta, jolla tämä voi yhteistyökumppaneidensa kanssa turvata leikkauksien vuoksi lopetusuhan alla olevien hankkeiden hallitun loppuunsaattamisen vuoden 2016 aikana.

Tuon teille terveisiä! Tuon kepeältä kuulostavan fraasin taakse piiloutuu paljon merkityksiä ja syvyyttä. Terveiset lähetetään aina ihmiseltä ihmiselle. Ihmisillä on väliä, koska ilman ihmisiä kaikki muu on pelkkää kuollutta kuorta.

Ja rakkaat ystävät, siellä missä kaksi taikka kolme ihmistä kohtaa, siellä heidän kanssaan on myös Kristus. Siellä on toivo.

 

Kuva: Aapo Huhta


pdf liite

Lataa puhe pdf:nä.